fbpx

Taisyklės

  Bendrosios nuostatos ir dalykas

 1. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) yra vienos šalies – veiksnaus užsakovo – ir kitos šalies – paslaugų teikėjo (MB Ant drobės, kodas 305630408, buveinė S. Žukausko g. 14 LT-08234, Vilnius, duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras) – susitarimas, pagal kurį paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą ir (arba) parduoti paslaugas ar prekes (įskaitant nuotraukų ir maketų spaudą ant įvairių paviršių ir medžiagos, kitas fotografavimo, dizaino, maketavimo, rėminimo, pristatymo, skaitmenines paslaugas ir pan.) pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį, pavedimą ar užsakymą, taip pat perduoti šio darbo rezultatą, paslaugas ar prekes užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti atliktą darbą, paslaugas ir (arba) prekes ir tinkamai už jas sumokėti šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
 2. Laikoma, kad užsakovas besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina šį susitarimą ir visiškai sutinka su taisyklių nuostatomis, taip pat šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas šalims nuo to momento (veiksmo, dienos), kai užsakovas užsako tam tikrą darbą, paslaugas ar prekes paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu www.antdrobes.lt, nurodydamas savo duomenis, rekvizitus ir užsakymo dalyką, jeigu šių taisyklių nuostatose tiesiogiai nenumatyta kitaip.
 3. Laikydamasis susitarimo, paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti darbų ir užsakymo vykdymo būdus ir priemones. Paslaugų teikėjas turi teikti paslaugas pats, tačiau tam tikrais technologiniais atvejais gali pasitelkti trečiuosius asmenis užsakymui vykdyti. Paslaugų teikėjas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamų standartų, taip pat turi teisę nukrypti nuo susitarimo sąlygų ar užsakovo nurodymų, jeigu konkrečiomis aplinkybėmis tai būtina atsižvelgiant į užsakovo interesus ar užsakymo vykdymą ir jeigu paslaugų teikėjas negalėjo iš anksto atsiklausti užsakovo.
 4. Jeigu užsakovas nesilaiko taisyklėse nustatytų procedūrų ar užsakymo priėmimo, vykdymo, atsiėmimo, derinimo ir darbų apmokėjimo tvarkos, paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti susitarimo ar konkretaus užsakymo (ar jo dalies) ir reikalauti nuostolių atlyginimo.
 5. Paslaugų teikėjas privalo perduoti atliktą užsakymą (darbo rezultatą, paslaugas ar prekes) tik po to, kai užsakovas visiškai ir tinkamai atsiskaito ir kompensuoja netesybas, jeigu tokių atsiranda vykdant sutartį. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tinkamai įvykdyti užsakymą iki sutarto įvykdymo termino ir perduoti atliktą užsakymą užsakovui, taip pat jis turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą ar perdavimą, jei užsakovas nevykdo (netinkamai vykdo) savo įsipareigojimų dėl užsakymo apmokėjimo.
 6. Apmokėjimo būdai ir tvarka

 7. Užsakovas moka už atliktą darbą, paslaugas, prekes mokėjimo pavedimu, pervesdamas lėšas į paslaugų teikėjo sąskaitą banke, nurodytą interneto puslapyje adresu www.antdrobes.lt (taip pat sąskaitoje-faktūroje), arba grynaisiais pinigais paslaugų teikėjo biure. Šalių susitarimu, iki tol, kol užsakovui nėra suteiktas kredito limitas (ar mokėjimų atidėjimo terminas), užsakovas apmoka 1/2 užsakymo kainos (išankstinis mokėjimas) už užsakymą prieš paslaugų teikėjui pradedant vykdyti konkretų užsakymą ir apmoka antrą dalį, t. y. 1/2 užsakymo kainos, kai paslaugų teikėjas tinkamai ir laiku įvykdo užsakymą ir paruošia jį perduoti užsakovui. Antra užsakymo kainos dalis turi būti sumokėta iki užsakymo įvykdymo termino pabaigos arba prieš pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jei dėl tam tikrų aplinkybių ar priežasčių nutarta įforminti perdavimą raštu. Visais atvejais, kai užsakovas atlieka pirmąjį užsakymą (t. y. naujas klientas), jis privalo paslaugų teikėjui sumokėti avansu visą darbų (paslaugų, prekių ar kt.) kainą iki darbų vykdymo pradžios.
 8. Užsakantiems paslaugas antrą ir daugiau kartų (esamiems klientams) gali būti taikomas apmokėjimo būdas, kai už paslaugas mokama grynais jas atsiimant paslaugų teikėjo biure.
 9. Užsakantiems paslaugas antrą ir daugiau kartų (esamiems klientams) gali būti taikomas apmokėjimo būdas, kai už paslaugas mokama banko pavedimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo darbų (paslaugų, prekių ar kt.) įteikimo užsakovui dienos. Paslaugų teikėjo sąskaitos numeris, bankas, kiti rekvizitai nurodyti interneto puslapyje adresu www.antdrobes.lt skiltyje „kontaktai“. Atliekant mokėjimus būtina nurodyti skirtą užsakymo numerį ir užsakovo vardą bei pavardę. Neatlikus mokėjimų laiku, užsakovui taikomos šių taisyklių nuostatos dėl delspinigių dydžio.
 10. Jei apmokėjimo termino nesilaikoma, paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš užsakovo 0,2 proc. dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (o kai užsakovas privalėjo sumokėti kainą avansu – 0,2 proc. dydžio delspinigių nuo užsakymo kainos už kiekvieną uždelstą dieną). Jei dėl paslaugų teikėjo kaltės darbai (paslaugos ar prekės) neatliekami laiku ir (arba) neperduodami užsakovui, užsakovas turi teisę reikalauti iš paslaugų teikėjo netesybų atlyginimo teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. Jei darbų, paslaugų ar prekių kaina, nurodyta sąskaitoje-faktūroje, ir darbų, paslaugų ar prekių kaina, nurodyta elektroninėje užsakymo formoje, skiriasi, sąskaitoje-faktūroje nurodytą kainą šalys laiko tikrąja kaina, pagal kurią daromi mokėjimai. Šalių susitarimu, paslaugų teikėjas teikia užsakovui sąskaitas-faktūras el. paštu pagal šių taisyklių nuostatas. Tais atvejais, kai užsakovas laiku negauna sąskaitos-faktūros arba gauna sąskaitą su techniniais trūkumais ar aritmetiniais netikslumais, jis privalo nedelsdamas pranešti apie tai paslaugų teikėjui raštu. Užsakovas pareiškia ir užtikrina, kad elektroninėje užsakymo formoje nurodytas el. pašto adresas neatšaukiamai priklauso tik jam ir kad jis turi galimybę ir teisę kontroliuoti gaunamą el. korespondenciją. Laikoma, kad paslaugų teikėjas (užsakovas) gauna el. paštą per 2 darbo dienas nuo jo išsiuntimo.
 12. Techniniai reikalavimai ir standartai

 13. Tais atvejais, kai užsakymui atlikti visiškai ar iš dalies naudojami užsakovo objektai (medžiagos, skaičiavimai, informacija ir pan.), paslaugų teikėjas per protingą terminą turi pranešti užsakovui, ar perduoti objektai atitinka paslaugų teikėjo ir bendrus techninius reikalavimus ir standartus (tarp jų nuotraukos, maketo, vizualinio objekto rezoliucijos, spalvotumo, šviesumo, kontrasto, paliktų užlaidų makete ir kt. standartus), siekiant tinkamai laikytis susitarimo sąlygų ir pasiekti darbo rezultatą. Jei užsakovas aiškiai nesutinka su paslaugų teikėjo rekomendacijomis ar jas ignoruoja ir prašo vykdyti užsakymą be pakeitimų ar modifikacijos, užsakymas vykdomas, tačiau visa rizika dėl užsakymo (ar jo atitinkamos dalies) kokybės besąlygiškai tenka užsakovui. Užsakovas neturi teisės reikšti pretenzijų ar reikalavimų paslaugų teikėjui dėl šiame punkte nurodyto užsakymo atlikimo kokybės.
 14. Užsakovui yra žinoma, kad nuotraukų, maketo, kito vizualinio objekto spalvotumo, šviesumo, kontrasto, paliktų užlaidų makete koregavimas ir kt. darbai priskiriami prie paslaugų teikėjo papildomų paslaugų ir atliekami tik jas užsakius už nustatytą kainą. Prieš atlikdamas užsakymą (taip pat objekto koregavimą) paslaugų teikėjas turi suderinti su užsakovu jam tinkamą sprendimo variantą ir gauti jo pritarimą. Jei užsakovas aiškiai nesutinka su paslaugų teikėjo rekomendacijomis ar jas ignoruoja ir prašo vykdyti užsakymą be pakeitimų ar modifikacijos, užsakymas vykdomas, tačiau visa rizika dėl užsakymo (ar jo atitinkamos dalies) kokybės besąlygiškai tenka užsakovui. Užsakovas neturi teisės reikšti pretenzijų ar reikalavimų paslaugų teikėjui dėl šiame punkte nurodyto užsakymo atlikimo kokybės.
 15. Vykdydamas užsakymą, paslaugų teikėjas tam tikromis aplinkybėmis privalo užsakovui greitai pranešti apie atsiradusias priežastis ar trūkumus (techninius įrangos gedimus, ryšio, logistikos ir pan.), trukdančius tinkamai ir laiku įvykdyti susitarimo ir užsakymo sąlygas, taip pat ir apie tas priežastis ar trūkumus, kurie atsirado ne dėl paslaugų teikėjo kaltės. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, užsakovas privalo pratęsti darbų atlikimo ar trūkumų pašalinimo terminą; negavęs užsakovo pranešimo ar sutikimo, paslaugų teikėjas privalo sąžiningai ir rūpestingai įvykdyti užsakymą per papildomą protingą terminą. Kai darbų atlikimo terminas perkeliamas šiame punkte numatytais pagrindais, užsakovas netenka teisės reikalauti nuostolių atlyginimo dėl termino praleidimo. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra perduoti visą ar dalį užsakymo tretiesiems asmenims atlikti, tačiau visais atvejais užsakovui už darbų kokybę atsako paslaugų teikėjas. Taip pat perduodamas užsakymą ar dalį užsakymo, kai darbą atlieka ne pats paslaugų teikėjas, jis neturi teisės reikalauti papildomos priemokos ar didinti kainą daugiau nei numatyta šalių susitarime atitinkamiems darbams atlikti.
 16. Nuotraukų, medžiagų, vizualinių objektų pateikimas

 17. Nuotraukas, kitas medžiagas ar vizualinius objektus, reikalingus užsakymui atlikti, galima pateikti paslaugų teikėjui skaitmeniniu ar neskaitmeniniu būdu, t. y. el. paštu, paštu, pristatyti į paslaugų teikėjo biurą ar kt. Jei vykdant užsakymą ar jį įvykdžius paslaugų teikėjas privalo grąžinti visą ar dalį jam perduotos medžiagos ar objektų, jis privalo tai padaryti užsakovo sąskaita.
 18. Užsakovas sutinka ir jam yra pranešta, kad paslaugų teikėjas laiko ir saugo jam pateiktą užsakovo medžiagą, taip pat sukurtą medžiagą (kaip darbo rezultatą) ir kitus objektus 2 (du) mėn. nuo užsakymo vykdymo dienos. Suėjus nurodytam terminui, paslaugų teikėjas turi teisę pašalinti objektus iš savo duomenų bazės ir el. korespondencijos. Taip pat paslaugų teikėjas neatsako už nuotraukų, medžiagos, vizualinių objektų praradimą ar sunaikinimą, jeigu užsakovas neužtikrino jų išsaugojimo ar netinkamai ir neatsakingai parinko laikmenas, diskus ar pašto priemones, kai žala padaroma ne dėl paslaugų teikėjo kaltės, nors formaliai objektai jam buvo įteikti. Užsakovas privalo užtikrinti, kad perduodami ir naudojami ar atkartojami objektai nepažeistų autorių ar gretutinių teisių turėtųjų interesų ar teisių. Jei paslaugų teikėjas turi rimtą pagrindą manyti, jog jam perduoti objektai gali pažeisti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises, jis sustabdo užsakymo vykdymą ir raštu praneša apie šias aplinkybes užsakovui.
 19. Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas

 20. Užsakymas teikiamas paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu www.antdrobes.lt. Formoje užsakovas privalo užpildyti visus žvaigždutės simboliu (*) pažymėtus laukelius, nurodyti galiojantį el. paštą, telefono numerį ir kt. Prašome teisingai įvesti visą reikiamą informaciją. Užsakymus taip pat galima teikti el. paštu, telefonu ar atvykus į paslaugų teikėjo biurą adresu S. Žukausko g. 14 LT-08234, Vilnius. Užsakymas (užsakymo dalykas) laikomas patvirtintu, kai užsakovas gauna pranešimą apie tai iš paslaugų teikėjo darbuotojo paštu, el. paštu arba telefonu, kartu gali būti sprendžiami techniniai, gamybos, apmokėjimo klausimai, terminai.
 21. Užsakymo pakeitimas ar atsisakymas

 22. Užsakovas, norėdamas pakeisti jau patvirtintą užsakymą, turi nedelsdamas kreiptis į paslaugų teikėją ir išsiaiškinti, ar pakeitimai dar galimi. Jei paslaugų teikėjas gali ir sutinka daryti pakeitimus, jis praneša apie tai užsakovui, kartu nurodydamas papildomą mokestį, jei toks mokestis, jo manymu, reikalingas. Pasiekus naują susitarimą, darbai atliekami bendra tvarka, laikantis šių taisyklių nuostatų.
 23. Galimi jau patvirtintų ir apmokėtų paslaugų pakeitimai:
  • darbų atlikimo termino pakeitimas;
  • pristatymo būdo pakeitimas;
  • pristatymo adreso ir laiko pakeitimas;
  • pinigų grąžinimas (ar įskaitymas) už permokėtus užsakymus;
  • apmokėto užsakymo atšaukimas, kai avansu sumokėta suma naudojama kitam kliento užsakymui;
  • kitos paslaugos, gavus paslaugų teikėjo sutikimą.
 24. Užsakovas gali atsisakyti jau patvirtinto užsakymo, tik sąžiningai atlyginęs paslaugų teikėjo išlaidas. Laikoma, kad iki užsakymo atšaukimo (avansu) sumokėtos sumos tenka paslaugų teikėjui kaip patirtų nuostolių atlyginimas. Tais atvejais, kai užsakovas įsipareigojo sumokėti už paslaugas po darbo rezultato perdavimo, o paslaugų teikėjas jau pradėjo ar atliko užsakymą (ar dalį užsakymo), užsakovas gali atsisakyti užsakymo ar jį atšaukti tik gavęs paslaugų teikėjo sutikimą.
 25. Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti užsakymo atlikimą, jeigu užsakovo pateikti objektai (nuotraukos, tekstai, maketai, garso kūriniai ir pan.) pažeidžia Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktus, prieštarauja protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams. Jeigu paslaugų teikėjo abejonės dėl užsakovo veiksmų, užduoties ar objektų pasitvirtina, paslaugų teikėjas įgyja teisę atsisakyti susitarimo ir įskaityti visas užsakovo (avansu) sumokėtas sumas kaip patirtų nuostolių atlyginimą.
 26. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti užsakymo atlikimą dėl techninių ar gamybinių kliūčių, įspėjęs apie tai užsakovą ir grąžinęs jam 100 proc. gautos užsakymo sumos (tačiau ne daugiau nei užsakovas jam faktiškai sumokėjo), arba, gavęs užsakovo sutikimą, perkelti užsakymo sumą kitam užsakymui.
 27. Užsakymo pristatymas

 28. Užsakovas turi teisę savo nuožiūra be atskiro užsakovo sutikimo pasirinkti patogiausią užsakymo pristatymo adresatui būdą, jeigu pagal užsakymo pobūdį ar šalių susitarimą tokia paslauga reikalinga ar privaloma. Pristatymo paslaugos teikiamos už papildomą mokestį pagal galiojančius tarifus. Prieš perduodant užsakymą (siuntą) kurjeriui, paštui, logistikos kompanijai, prekės (ir paslaugos) supakuojamos remiantis įprastine praktika.
 29. Užsakymų pristatymą Vilniaus m. atlieka paslaugų teikėjas savo transportu po užsakymo atlikimo termino arba atitinkamai kitą darbo dieną. Siuntos sugadinimo, praradimo, žuvimo rizika tenka paslaugų teikėjui iki jos perdavimo užsakovui momento.
 30. Užsakymus į kitas Lietuvos vietas, taip pat į Europos Sąjungos ir kitas šalis paslaugų teikėjas siunčia bendrovės „Venipak“ kurjerių pagalba. Siuntos sugadinimo, praradimo, žuvimo rizika tenka paslaugų teikėjui iki jos perdavimo bendrovei „Venipak“ (jos darbuotojams, kurjeriams) momento. Užsakovui pageidaujant, paslaugų teikėjas praneša jam siuntos numerį, pagal kurį užsakovas gali stebėti siuntos judėjimą kurjerių bendrovės interneto puslapyje, taip pat užsakovo prašymu ir sąskaita siunta gali būti draudžiama.
 31. Jeigu užsakovas negavo siuntos (arba gavo prekes su trūkumais, netinkamos kokybės ar ne tas prekes) Lietuvos Respublikoje praėjus 15 dienų nuo užsakymo atlikimo dienos, o kitose šalyse praėjus 20 dienų nuo užsakymo atlikimo dienos, jis privalo pranešti apie tai paslaugų teikėjui raštu arba el. paštu. Paslaugų teikėjas privalo kooperuotis ir dėti tinkamas pastangas trūkumams pašalinti, jei jie atsirado dėl jo kaltės.
 32. Dovanų kuponas

 33. Užsakovas ir (arba) kiti asmenys turi teisę savo nuožiūra pasirinkti dovanų kupono vertę, kuri negali būti mažesnė nei 25 (dvidešimt penki) litai. Dovanų kuponas išrašomas (išduodamas) ir pateikiamas asmeniui per 24 val. nuo pinigų gavimo (ar įskaitymo į banko sąskaitą) momento paslaugų teikėjo biure.
 34. Dovanų kuponas gali turėti materialią (popierinę) arba virtualią išraišką su unikaliu kodu, jis skirtas apmokėti paslaugų teikėjo paslaugas ar prekes, išvardytas interneto puslapyje adresu www.antdrobes.lt. Dovanų kupono savininkas ar turėtojas privalo laikyti jį saugioje vietoje ir neatskleisti jo unikalaus kodo numerio tretiesiems asmenims. Dovanų kuponas neatnaujinamas (taip pat neišduodamas jo dublikatas), jeigu jis buvo pamestas, pavogtas, kitaip sugadintas ar atskleistas jo unikalus kodas pašaliniams (tretiesiems) asmenims ne dėl paslaugų teikėjo kaltės. Atliekant mokėjimus dovanų kuponais, taikomos visos šių taisyklių nuostatos, kuriomis reglamentuojamas mokėjimas už paslaugas ar prekes grynaisiais pinigais.
 35. Dovanų kupono galiojimo terminas – 6 mėn. nuo išrašymo (išdavimo) dienos. Atliekant mokėjimus už paslaugas ir prekes, kai dovanų kupono vertė viršija pirkinio vertę, nepanaudota dovanų kupono dalis neišmokoma grynaisiais pinigais ir nekeičiama į kitos (mažesnės) vertės dovanų kuponą. Tais atvejais, kai pirkinio suma yra didesnė nei dovanų kupono vertė, užsakovas ar kitas asmuo turi galimybę sumokėti kainos skirtumą jam patogiausiu būdu, atsižvelgdamas į šių taisyklių nuostatas.
 36. Dovanų kuponas turi būti pateiktas paslaugų teikėjui prieš užsakant paslaugas biure, o užsakant paslaugas el. paštu arba interneto puslapyje adresu www.antdrobes.lt., turi būti nurodomas unikalus dovanų kupono kodas. Tais atvejais, kai užsakovas ar tretieji asmenys nenurodo unikalaus dovanų kupono kodo arba nurodo klaidingą, atkartotą ar suklonuotą kodą arba kai yra pagrindo, prielaidų ar įtarimų manyti, kad asmuo pateikė padirbtą ar pavogtą dovanų kuponą arba neturi teisės jo disponuoti, paslaugų teikėjo paslaugos pagal dovanų kuponą neteikiamos ir įskaitymai neatliekami. Užsakovas turi teisę apskųsti paslaugų teikėjo darbuotojų sprendimą dėl atsisakymo priimti dovanų kuponą ar teikti už jį paslaugas paduodant pareiškimą bendrovės vadovui per 10 darbo dienų nuo atsisakymo dienos. Pareiškimas turi būti išnagrinėtas per 7 darbo dienas nuo gavimo momento, raštiškas bendrovės vadovo sprendimas įteikiamas užsakovui ar suinteresuotiesiems asmenims. Jei per nurodytą terminą bendrovės vadovo sprendimas negaunamas arba su juo nesutinkama, užsakovas ar kitas suinteresuotasis asmuo turi teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.
 37. Produktų grąžinimas

 38. Parduotų fotodrobių trūkumai šalinami / nekokybiškos fotodrobės keičiamos, (Nekokybiškos drobės turi būti gražintos adresu Žukausko g, 14, LT-08234 Vilnius) Perkant internetu, grąžinimo kainą turės sumokėti pats pirkėjas. Pretenzijos turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas po drobės gavimo.

  Baigiamosios nuostatos

 39. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti ir (arba) pildyti šias taisykles be atskiro išankstinio įspėjimo, tačiau pakeistos ar papildytos taisyklės ar taisyklių nuostatos negali būti taikomos santykiams su užsakovais, jeigu pakeitimai ar papildymai padaryti priėmus konkretaus užsakovo užsakymą. Tokiais atvejais santykiams su užsakovais taikomos taisyklės ar taisyklių nuostatos, galiojusios priimant užsakymą, taip pat analogiškai ir tais atvejais, kai užsakymą sudaro keli etapai ar dalys arba užsakymas yra tęstinio pobūdžio.
 40. Vykdant užsakymą, užsakovas (ar trečiasis asmuo) sutinka, kad visa pateikta informacija, subjekto duomenys, užsakymo pobūdis, užsakymo dalykas ir data, susirašinėjimo medžiaga ir el. laiškų priedai bus kaupiami ir naudojami paslaugų teikėjo duomenų bazėje, siekiant užtikrinti paslaugos kokybę, greitą aptarnavimą, kliento atpažinimą, komercinių pasiūlymų pritaikymą, sprendžiant ginčus ar nagrinėjant pretenzijas, įrodymams, faktams ir aplinkybėms konstatuoti, teikti klientams naujienas ir informaciją apie produktus, paslaugas, renginius. Paslaugų teikėjas užtikrina ir garantuoja, kad visi duomenys kaupiami ir naudojami saugiai teisės aktų nustatyta tvarka, jie neatskleidžiami ir neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai imperatyviose teisės normose numatyta kitaip.
 41. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už susitarimo (ar užsakymo) neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti nei tinkamai numatyti sudarydama ar vykdydama susitarimą (ar užsakymą), ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad susitarimo šalis neturi reikiamų finansinių ar gamybinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
 42. Laikoma, kad šio susitarimo sudarymo vieta – Vilnius. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus per 15 kalendorinių dienų pasiekti raštiško susitarimo, ginčai sprendžiami teisme pagal paslaugų teikėjo buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Sprendžiant ginčus dėl susitarimo sudarymo ir (arba) vykdymo, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Jei teismas pripažįsta kurią nors susitarimo nuostatą negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos šio susitarimo nuostatos lieka visiškai galiojančios.
 43. Šalių pranešimai dėl šio susitarimo (ar užsakymo) vykdymo siunčiami šalims nurodytais adresais registruotu paštu, jeigu šio susitarimo nuostatose tiesiogiai nenumatyta kitaip. Laikoma, kad pranešimas tinkamai įteiktas paslaugų teikėjui (užsakovui) per 3 darbo dienas nuo jo išsiuntimo.